Exekuce
Logo Logo Logo Logo Logo
Žádost o půjčku
Žádost o půjčku
Žádost o půjčku

Exekuce - zákaz nakládání s majetkem

Po doručení vyrozumění o zahájení exekucev nesmí povinný nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů. To se netýká běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb povinného a osob, ke kterým má vyživovací povinnost.

Právní úkon, kterým povinný poruší tuto povinnost, je neplatný. Právní úkon by se však považoval za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení své pohledávky.

Výrazně větším problémem je situace, kdy povinný nakládá se svým majetkem poté, co je mu doručen exekuční příkazv. Dle exekučního řádu nesmí povinný majetek, který je postižen exekučním příkazem převést na jiného, zatížit ho nebo jinak s ním nakládat. Právní úkon, kterým dlužník porušil tuto povinnost, je neplatný. Nelze tedy například uzavřít kupní smlouvu na prodej nemovitosti, ve které je uvedeno, že část kupní ceny bude poukázána na účet exekutora a bude sloužit k úhradě dluhů povinného.

V praxi to znamená, že je vždy nutno uhradit předem závazky (vymáhanou pohledávku, náklady exekuce a náklady oprávněného) exekutorovi. Teprve poté exekutor na návrh povinného zruší rozhodnutím zákaz nakládat s majetkem. Exekutor vydá toto rozhodnutí nejpozději do sedmi dnů ode dne, v němž mu byl doručen návrh povinného.Tým poradnaexekuce.cz(c) 2014, Jan Slabý - IT market, All rights reserved.                                      Partnerské weby: Dluhy poradna